Serviciul Avizare Legală, Consultanță și Contencios

Director executiv/Departament Juridic/Serviciul Avizare Legală, Consultanță și Contencios

Atribuții

 • Avizarea din punct de vedere legal a documentelor care se supun avizarii de acest tip, conform legii sau reglementarilor si procedurilor interne;
 • Asigurarea consultanței juridice a compartimentelor funcționale ale CESTRIN, in domeniile de activitate ale acestora, la cerere sau din oficiu, formuland opinii juridice de natura sa solutioneze in mod legal situatiile ivite;
 • Asigurarea asistentei sau reprezentării juridice a C.N.A.I.R.  S.A. – CESTRIN, prin reprezentant legal sau imputernicit, în fața instanțelor judecătorești interne, în cadrul litigiilor cu terțe persoane fizice și juridice, în fața autorităților sau instituțiilor, precum și a altor persoane fizice și juridice, în scopul apărării intereselor C.N.A.I.R.  S.A. – CESTRIN, in legatura cu obiectul de activitate al acesteia;
 • Tinerea evidentei cauzelor proprii pe care le gestioneaza, conform legii si procedurilor aplicabile;
 • Întocmirea, sub semnături autorizate, a tuturor actelor de procedură și documentelor  necesare, în vederea formularii apărărilor si susținerii și dovedirii punctului de vedere și intereselor unității în fața organelor jurisdicționale;
 • Reprezentarea intereselor unității în raporturile cu persoanele fizice și juridice (din interiorul și exteriorul unității), pe baza delegației date de Directorul Executiv CESTRIN ;
 • Participarea la concilieri, atunci când este necesar, precum și la acțiuni care necesită cunoașterea și interpretarea unor dispoziții legale;
 • Colaborarea cu structurile de specialitate și funcționale implicate, la redactarea proiectelor de hotărâri sau decizii ale organelor de conducere din unitate;
 • Verificarea și avizarea, sub aspect legal, a normelor metodologice ale unității, procedurilor și instrucțiunilor specifice, regulamentelor de funcționare proprii, pe baza cărora urmează să se desfășoare unele activități în cadrul CESTRIN;
 • Redactarea cadrului general al clauzelor contractuale, a proiectelor de contracte, contracte subsecvente si acorduri-cadru, actelor adiționale, precum și participarea directă sau indirectă la negocierea clauzelor legale contractuale;
 • Avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic;
 • Verificarea legalității actelor cu caracter juridic primite spre avizare;
 • Participarea, alături de servicii de specialitate ale CESTRIN, la elaborarea și propunerea de initiere de  acte normative referitoare la orice problemă în legatură cu structura, obiectul și desfășurarea activității CESTRIN;
 • Asigurarea îndrumării și controlului drepturilor și obligațiilor de dreptul muncii;
 • Avizarea, sub aspectul legalității, a acordurilor subsidiare și a tuturor contractelor în care CESTRIN este parte și care au ca sursa de finanțare venituri C.N.A.I.R. S.A.;
 • Avizarea contractelor care se încheie de către CESTRIN cu terțe persoane fizice și juridice, sub aspectul legalității;
 • Rezolvarea, la solicitarea conducerii, a altor lucrări cu caracter juridic, care au legatură cu activitatea CESTRIN.