Compartimentul Achiziții Publice și Gestionare Contracte

Scop

 • Elaborarea și actualizarea Programului anual al achizițiilor publice (PAAP), organizarea şi derularea procedurilor de achiziții / achizițiilor directe de produse, servicii și lucrări, monitorizarea și raportarea contractelor de achiziţie publică încheiate la nivelul C.N.A.I.R. S.A. prin CESTRIN;
 • Întocmirea documentațiilor de atribuire și organizarea/ derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică/ acordurilor cadru cu finanțare din fonduri de la bugetul de stat și venituri proprii, cu respectarea regulilor și principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică;
 • Elaborarea modelelor de contracte de achiziţie publică/ acorduri-cadru/ contracte subsecvente/ acte adiționale și asigurarea semnării acestora conform circuitului intern de avizare și semnare (după atribuire);
 • Întocmirea clauzelor contractuale între părți în baza comenzilor din partea clienţilor privind furnizarea serviciilor sau a unei game de servicii oferite de către C.N.A.I.R. S.A. prin CESTRIN.

Atribuții

 • Elaborarea și supunerea spre aprobare de către C.N.A.I.R. S.A. Central a primei forme a Programului Anual al Achizițiilor Publice (PAAP) C.N.A.I.R. S.A. prin CESTRIN, ca parte a Strategiei Anuale de Achiziții Publice;
 • Elaborarea şi avizarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice, în calitate de subunitate, după aprobarea bugetului pentru anul în curs şi transmiterea acestuia, spre aprobarea/ centralizarea şi actualizarea Strategiei Anuale de Achiziţii Publice, către C.N.A.I.R. S.A. Central;
 • Derularea și finalizarea, împreună cu structurile funcţionale implicate, a procedurilor de achiziţii/ achizițiilor directe de produse, servicii și lucrări finanțate din venituri proprii, conform legislaţiei în vigoare;
 • Transmiterea către Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) a Notificării privind achizițiile directe finalizate, în termenul prevăzut de legislaţia în materia achizițiilor publice;
 • Elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentaţiei de atribuire (cu excepția Caietului de sarcini si a Referatului de necesitate) ori în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentaţiei de concurs;
 • Transmiterea în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) a documentaţiei de atribuire în vederea validării de către Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) și urmărirea validării documentaţiei de atribuire, sau după caz, a motivării de respingere a acestora precum şi transmiterea spre publicare în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) a anunțurilor de intenție, anunțurilor de participare și anunțurilor de atribuire;
 • Întocmirea modelelor de contracte de achiziţie publică / acorduri-cadru / contracte subsecvente / acte adiționale ce vor face parte din documentațiile de atribuire și transmiterea către structurile funcţionale în vederea formulării de puncte de vedere;
 • Transmiterea către Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) a Notificării cu privire la contractul/ acordul-cadru încheiat, în termenul prevăzut de legislația în materia achizițiilor publice; 5.4.i Participarea la activitățile aferente procedurii de soluționare a contestațiilor;
 • Pregătirea, împreună cu responsabilii de teme din cadrul entităților funcţionale, a documentelor contractuale pe baza temelor program și a datelor de intrare definitivate, avizate și aprobate pentru semnare și înaintarea pe circuitul de avizare și semnare;
 • Transmiterea către clienți, în vederea semnării, a documentelor contractuale în vederea semnării acestora;
 • Întocmirea modelelor de acte adiționale la contractele încheiate, în cazul unor modificări sau suplimentări acceptate și transmiterea către entitățile funcţionale implicate în vederea formulării de puncte de vedere;
 • Înaintarea, în cazul nerespectării clauzelor contractuale, către Departamentul Juridic, a documentelor contractuale, în vederea demarării procedurilor legale.