Compartimentul Casierie, Evidență Gestiune și Arhivă

Atribuții

 • Efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar de casier şi în anumite cazuri exprese de către persoanele împuternicite de conducătorul unităţii, conform legislaţiei aplicabile şi procedurilor interne.
 • Asigurarea evidenţei primare de gestiune;
 • Gestionarea materialelor şi obiectelor de inventar din CESTRIN;
 • Efectuarea inventarierii activelor deţinute de CESTRIN;
 • Evidenţa şi actualizarea patrimoniului aflat în administrarea CESTRIN.
 • Asigurarea organizării activităţii de selecţionare a documentelor arhivistice;
 • Asistenţa și îndrumarea compartimentelor funcţionale ale CESTRIN privind arhivarea unităților arhivistice;
 • Verificarea şi preluarea de la compartimente, pe bază de inventare, a dosarelor constituite; întocmirea inventarelor pentru documentele fără evidenţă, aflate în depozitul de arhivă;
 • Ordonarea unităţilor arhivistice create de către compartimentele funcţionale pe ani şi pe termene de păstrare în arhiva CESTRIN şi refacerea inventarelor conform Legii Arhivelor Naţionale;
 • Iniţierea, elaborarea, organizarea activităţii de întocmire a nomenclatorului arhivistic al CESTRIN;
 • Urmărirea modului de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor;
 • Asigurarea evidenţei tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidenţă curentă;
 • Convocarea comisiei în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate şi care, în principiu, pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare; întocmirea formelor prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de către Arhivele Naţionale; asigurarea predării integrale a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare;
 • Păstrarea și asigurarea integrității unităților arhivistice ale CESTRIN;
 • Funcționarea comisiei de selecționare a unităților arhivistice constituită la nivel de CESTRIN;
 • Gestionarea procedurilor privind arhivarea documentelor neclasificate;
 • Coordonarea activităţii de arhivare a documentelor la nivelul CESTRIN;
 • Inventarierea documentelor, alcătuirea fondului arhivistic, elaborarea şi gestionarea nomenclatorului arhivistic al CESTRIN, legarea documentelor în vederea includerii în fondul arhivistic, organizarea depozitelor de arhivă, securizarea documentelor, selecţionarea şi casarea documentelor.