Compartimentul S.S.M. - P.S.I.

Scop

 • Asigură încadrarea și respectarea la CESTRIN a măsurilor de securitate și sănătate în muncă și de apărare împotriva incendiilor atât de către angajator, cât și de către salariați.

Atribuții privind implementarea GDPR:

 • Organizează și asigură realizarea, potrivit reglementărilor aplicabile, a ansamblului de norme și măsuri în domeniul protecției muncii în cadrul CESTRIN; desfășoară acțiuni de prelucrare a prevederilor actelor normative privind securitatea și igiena muncii pentru însușirea și respectarea acestora de către tot personalul unității, în vederea prevenirii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale;
 • Întocmește programe de măsuri referitoare la protecția muncii, defalcate și detaliate pe trimestre și luni, pe care le supune aprobării directorului executiv CESTRIN;
 • Urmărește și asigură efectuarea instructajului introductiv general pentru fiecare nou angajat, precum și a instructajului periodic la locul de muncă;
 • Întocmește, în colaborare cu structurile funcţionale implicate, necesarul de resurse tehnicomateriale pentru protecția muncii: echipamente și dispozitive de protecție, scule adecvate, materiale de propagandă vizuală (afișe, panouri, pliante, broșuri etc), plăci și dispozitive de semnalizare și avertizare, materiale pentru igienă și, după caz, antidoturi; urmărește procurarea necesarului de resurse aprobat și asigură repartizarea și distribuirea acestuia, potrivit normativului în vigoare;
 • Organizează punctele de prim ajutor în întreaga unitate, urmărind dotarea corespunzătoare a acestora;
 • Urmărește ca mașinile, utilajele și instalațiile folosite sa fie prevăzute înainte de a fi puse în funcțiune, cu dispozitive de siguranță și de protecție, apărători și, după caz, legături la pământ, în scopul evitării accidentărilor;
 • Urmărește, de asemenea, ca acționarea mijloacelor de mecanizare și transport utilizate în cadrul CESTRIN să se facă numai de către personal calificat, instruit și, dacă este necesar, autorizat corespunzător sarcinilor de muncă;
 • Verifică existența autorizațiilor I.S.C.I.R. pentru utilajele de ridicat (macarale, ascensoare, etc.) și instalațiile / mașinile sub presiune care urmează a fi folosite în cadrul CESTRIN;
 • Întocmește, în urma controalelor și a verificărilor efectuate, procese-verbale de control sau note de constatare, în care consemnează eventualele deficiențe constatate și stabilește, împreună cu șefii compartimentelor de execuție (secții, laboratoare) sau funcţionale implicate, măsurile ce se impun pentru remedierea lor și eliminarea cauzelor care le-au generat;
 • Informează operativ Directorul Executiv CESTRIN asupra factorilor de risc constatați și a apariției unor nereguli care pot genera accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale, precum și despre măsurile luate pentru înlăturarea acestora; formulează propuneri pentru sancționarea celor care au comis abateri pe linia protecției muncii;
 • Urmărește și asigură respectarea dispozițiilor legale referitoare la accidentele de muncă și efectuarea cercetărilor de către organele în drept;
 • Ţine evidența accidentelor de muncă și, dacă este cazul, a îmbolnăvirilor profesionale, analizează și prelucrează cu toți factorii interesați, cauzele care le-au provocat, în vederea luării de măsuri pentru evitarea repetării lor;
 • Verifică modul în care secțiile și compartimente implicate aduc la îndeplinire măsurile stabilite de organele interne sau externe de control, abilitate în domeniul protecției muncii;
 • Urmărește și asigură realizarea pentru întreaga unitate a ansamblului de măsuri prevăzute de normele în vigoare și de dispozițiile CESTRIN, cu privire la prevenirea și stingerea incendiilor (P.S.I.);
 • Organizează și asigură controlul respectării normelor de protecție a muncii în activitățile desfășurate în cadrul întregii unități.